Javni poziv za podnošenje prijava za javne potrebe u sportu Grada Karlovca za 2016. g.

Na temelju članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15.), te prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2016. godinu, Upravni odbor KŠZ na svojoj sjednici održanoj 03. prosinca 2015. godine, donio je  odluku o raspisivanju i objavi Javnog poziva za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2016. godinu.

Javni poziv otvoren je od 09. prosinca 2015. do 08. siječnja 2016. godine.

Dokumentacija:

Javni poziv za podnošenje prijava za javne potrebe sporta 

Upute za prijavitelje

Opći podaci o podnositelju programa

Obrazac A Trening i natjecanja JP 2016 - Prioritetni i klubovi prve grupe

Obrazac B Sport osoba sa invaliditetom JP 2016

Obrazac C1 Programski fond, trening i natjecanja JP 2016

Obrazac C2 Programski fond, sportsko rekreacijske aktivnosti gradjana JP 2016

Obrazac D međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi u 2016. god.

Obrazac E - financijski-plan-objekata

Obrazac F - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o točnosti i istinitosti podataka 2016

Odluka o raspisivanju i objavi Javnog poziva programi 2016

Pravilnik

PROVJERITE da li ste zahtjevu priložili obveznu dokumentaciju

Uredba