Pravilnik o obavezama i pravima športskih trenera KŠZ

Na temelju članka 38.,43. Statuta Karlovačke športske zajednice, Upravni odbor Karlovačke športske zajednice  je na svojoj 26. sjednici održanoj 29. travnja 2014. godine usvojio slijedeći:

PRAVILNIK
o obvezama i pravima sportskih trenera zaposlenika Karlovačke športske zajednice


I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim pravilnikom (u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se osnovne obveze i prava sportskih trenera u stalnom radnom odnosu čije plaće osigurava Karlovačka športska zajednica (KŠZ).
Članak 2.
Sportski treneri u stalnom radnom odnosu (u daljem tekstu: treneri) u sportskim klubovima i savezima izvode neposredni trenažni rad sa sportašima jedne ili više dobnih kategorija i kategorija kvalitete, te obavljaju stručne poslove i zadatke koji proistječu iz naravi i količine trenažnog rada sa sportašima.
Članak 3.
Treneri iz članka 2 ovoga Pravilnika mogu biti osobe koje zadovoljavaju uvjete iz Zakona o sportu.
Članak 4.
Trenera iz članka 2 ovoga Pravilnika određuje Upravni odbor Karlovačke športske zajednice na temelju prijedloga Upravnog odbora kluba gdje će trener obavljati trenažni rad i stručne poslove. Pravo na trenera imaju klubovi koji spadaju u grupu prioritetnih na temelju Kriterija o za raspodjelu financijskih sredstava sportskim klubovima, te je vezan na Program javnih potreba u sportu grada Karlovca koji se donosi godišnje.
Upravni odbor Karlovačke športske zajednice može imenovati trenera iz druge grupe sportova ukoliko svojim radom, rezultatima i kvalitetom  zadovoljava uvjete koji su navedeni po Strategiji razvoja sporta grada Karlovca za 2012.– 2020.

II. STRUČNI POSLOVI I ZADAĆE TRENERA
Članak 5.
Stručnim trenažnim radom sa sportašima u sportskim klubovima i savezima smatra se redoviti i dopunski planirani i programirani trenažni proces u klubu i na pripremama, te rad na pripremno-kontrolnim, prigodnim i redovitim natjecanjima (u daljem tekstu: trening).

Stručni poslovi i zadaci koji proistječu iz naravi i količine treninga sa sportašima jesu:
- poslovi vezani uz početak i završetak natjecateljske sezone određenih kategorija sportaša;
- planiranje i programiranje treninga (četverogodišnji, godišnji...);
- pripremanje za trening i druge oblike neposrednoga trenažnog rada;
- izradba pisanih dnevnih priprema i tjednih ili mjesečnih izvedbenih programa;
- provođenje treninga;
- vođenje evidencije o sudjelovanju sportaša na treninzima, pripremama i natjecanjima;
- vođenje ostale pedagoške dokumentacije;
- vođenje sportaša tijekom nastupa na natjecanjima te briga o njima na odlasku na natjecanje i povratku s natjecanja;
- redovito izvještavanje ovlaštenih tijela kluba i Karlovačke športske zajednice;
- stalno stručno usavršavanje u organizaciji sportskog kluba, sportskog saveza, Udruge kineziologa grada Karlovca i KŠZ;
- sudjelovanje u javnoj djelatnosti sportskog kluba i KŠZ;
- sudjelovanje u radu stručnih tijela i povjerenstava;
- sudjelovanje u provedbi natjecateljskih aktivnosti sportskog kluba i KŠZ;
- briga o uređenju i ispravnosti prostora za trening, trenažnim sredstvima i pomagalima;
- suradnja sa školama i roditeljima, te s posebnim službama trenažnog, razvojnog, zdravstvenog, pedagoškog i psihološkog nadzora;
- predlaganje sportaša za dodjelu nagrada i priznanja;
- surađivati za vrijeme stručnog ili inspekcijskog nadzora.

Treneri u sportskom klubu ili športskom savezu mogu obavljati i ostale stručne poslove  koji proistječu iz ustroja rada te odluka sportskog kluba i KŠZ-a, te iz odredaba drugih propisa i kolektivnih ugovora, a koji nisu protivni Zakonu o sportu i drugim zakonima.

Za izvršenje stručnih poslova i zadataka, trener je odgovoran nadležnom tijelu sportskog kluba i KŠZ.
Trener  je odgovoran prema klubu i KŠZ-u za dobro sportsko vladanje i poštovanje pravila ponašanja prema pravilima HOO-a.

III. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA TRENERA
Članak 6.
Obveze trenera utvrđuju se usvojenim godišnjim planom i programom rada sportskog kluba i KŠZ.
U skladu s obvezama iz stavka 1. ovog članka, treneru se izdaje pojedinačni akt najkasnije do 31. siječnja sljedeće kalendarske godine ili najkasnije do 30. rujna tekuće školske godine.

IV. RADNO VRIJEME TRENERA
Članak 7.
Trener radi s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno (8 sati dnevno), ukoliko Kolektivnim ugovorom nije drugačije riješeno. Radni tjedan trenera organiziran je u pet radnih dana. U slučajevima kada to zahtijeva priroda posla, organizacija trenažnog procesa ili izvršenje poslova i zadataka u zadanom roku, radno vrijeme tijekom tjedna ili mjeseca može iznositi i više (manje) od utvrđenog radnog vremena s time da se tijekom drugog tjedna ili mjeseca srazmjerno skrati (poveća). U tijeku rada s jednokratnim radnim vremenom trener će koristiti dnevni odmor – stanku u trajanju od pola (1/2) sata.
Preraspodjelu radnog vremena odobrava nadležno tijelo sportskog kluba i KŠZ, odnosno po njemu za to ovlaštena osoba.

Članak 8.
Radno vrijeme trenera utvrđuje se u pravilu dvokratno, iznimno jednokratno kada to zahtijeva priroda posla, kao npr. pripreme, natjecanja, priprema planova i programa rada, sudjelovanje na seminarima, s time da je trener obavezan provesti minimum 5 (pet) od 8 (osam) sati dnevno u neposrednom radu sa sportašima (na treningu ili natjecanjima) .

Članak 9.
Tjedni odmor Zaposlenik će u pravilu koristiti subotom i nedjeljom ili u druge dane tjedna ukoliko je subotom ili nedjeljom provodio treninge, pripreme ili natjecanja, a uz suglasnost nadležnog tijela sportskog kluba i KŠZ, odnosno po njemu za to ovlaštene osobe a sukladno članku 6.
Članak 10.
Godišnji odmor trenera i stručnog suradnika iznosi 30 dana za kalendarsku godinu. Početak korištenja godišnjeg odmora odrediti će se dogovorom sa za to ovlaštenom osobom sportskog kluba ili saveza, a o čemu će trener primiti pravovaljano pisano rješenje.

IV. ISPLATA PLAĆE TRENERU
Članak 11.
Za obavljanje poslova i zadataka iz članka 4. ovog Ugovora u redovitom radnom vremenu Karlovačka športska zajednica isplaćivati će sportskom treneru zaposleniku za to predviđenu plaću. Plaća zaposlenika osigurava se putem Karlovačke športske zajednice sukladno po Odluci gradonačelnika o osnovici i koeficijentima za obračun plaća zaposlenika u zajednicama i udrugama korisnicima Proračuna grada Karlovca. Poslodavac će isplaćivati osnovnu plaću, poreze, doprinose iz plaće i na plaću za prethodni mjesec.
Članak 12.
KŠŽ vodi evidenciju rada. Mjesečno izvješće o radu dostavlja se do kraja mjeseca u KŠZ, a ovjerava ga odgovorna osoba kluba.
KŠZ može uskratiti isplatu plaće ukoliko trener ili stručni suradnik nije u danom roku dostavio redovito mjesečno izvješće, nije ispunio predviđeni fond sati ili nije u potpunosti izvršio planirane zadatke mjesečne obveze iz članka 4. bez obzira na ispunjeni fond sati.
Članak 13.
Plaća i drugi primici i materijalna prava sportskih trenera zaposlenika KŠZ regulirani su Ugovorom o radu.

V. OTKAZNI ROK
Članak 14.
U slučaju redovitog otkaza Ugovora o radu, ako Ugovor otkazuje KŠZ, otkazni rok je mjesec dana.
Ako trener ili stručni suradnik otkazuje Ugovor, otkazni rok je mjesec dana.
Otkazni rok može biti i duži, odnosno kraći, ukoliko se tako dogovore trener i športski klub i KŠZ.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Na sva ostala prava i obveze i odgovornosti koje proizlaze iz radnog odnosa, a nisu uređene ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.
Članak 16.
Svi treneri koji nemaju adekvatnu stručnu spremu za obavljanje stručnih poslova u sportu, dužni su do 2017. godine, a sukladno važećim izmjenama Zakona o sportu, steći odgovarajuću razinu stručne spreme ili osposobljenosti ili će dobiti otkaz Ugovora o radu.


Članak 17.
Sportski klubovi i savezi imaju rok od 180 dana za izmjene i dopune svojih normativnih akata i ugovora o radu sa trenerima, a sukladno ovom Pravilniku.

Karlovac, 29.04.2014.


Predsjednik
Karlovačke športske zajednice
       Želimir Feitl, dipl.ing.

Hitova: 5628