Pravilnik o sufinanciranju športskih natjecanja

Na temelju članka 38.,43. Statuta Karlovačke športske zajednice , a sukladno Pravilniku o kategorizaciji športskih klubova , Upravni odbor Karlovačke športske zajednice je na svojoj 26. sjednici održanoj 29. travnja 2014. godine usvojio slijedeći:

PRAVILNIK

O SUFINANCIRANJU VELIKIH ŠPORTSKIH

NATJECANJA U GRADU KARLOVCU

Članak 1.

Velika športska natjecanja u Gradu Karlovcu doprinose nacionalnoj i međunarodnoj afirmaciji karlovačkog športa u Hrvatskoj i svijetu i popularizaciji športa u našem gradu, te potiču razvoj materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za unapređenje športa u Gradu Karlovcu Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, postupak i dodatni kriteriji za sufinanciranje velikih športskih natjecanja u Gradu Karlovcu

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na organiziranje svjetskih i europskih prvenstava, svjetskih i europskih kupova, službenih domaćih i međunarodnih natjecanja te drugih značajnih međunarodnih natjecanja istog ranga u pojedinom športu odnosno športskoj grani(dalje u tekstu: veliko športsko natjecanje) koje organizira klub ili strukovni savez koji je

član Karlovačke športske zajednice i koje je utvrđeno kalendarom natjecanja nadležnih nacionalnih ili međunarodnih športskih federacija.

Članak 3.

U svrhu potpore organizaciji velikim športskim natjecanjima u Gradu Karlovcu , svake godine se osiguravaju financijska sredstva u godišnjem proračunu Karlovačke športske zajednice u okviru programske zadaće "Potpora velikim športskim natjecanjima u Gradu Karlovcu ". Odluku o sufinanciranju odnosno odobrenju financijske potpore velikoj športskoj priredbi u Gradu Karlovcu donosi Upravni odbor KŠZ-a, u skladu s kriterijima za njihovo sufinanciranje a u okviru raspoloživih sredstava rezerviranih za tu namjenu u godišnjem proračunu KŠZ-a.

Članak 4.

Financijska sredstva kao potporu organizaciji velikim športskim natjecanjima mogu koristiti samo članice koje su prethodno, kod isticanja kandidature za određeno veliko športsko natjecanje dobili pozitivno mišljenje Karlovačke športske zajednice i suglasnost Grada Karlovca.

Financijska sredstva u godišnjem proračunu KŠZ-a mogu se koristiti u godini u kojoj se održava veliko športsko natjecanje, a iznimno i ranije ako je svrha financijskih sredstava koje članica traži u skladu s ovim Pravilnikom i drugim pravilnicima i općim aktima KŠZ-a koji reguliraju sufinanciranje velikih športskih natjecanja u Gradu Karlovcu

U pravilu se financijska sredstva za sufinanciranje jednog velikog športskog natjecanja mogu koristiti samo jednom, u smislu odredbe prethodnog stavka ovog članka.

Članak 5.

UO KŠZ-a odobrava financijska sredstva za sufinanciranje velikog športskog natjecanja u Gradu Karlovcu s namjenom sufinanciranja organizacijskih troškova određenog natjecanja koji obuhvaćaju protokolarne obveze, sufinanciranje troškova boravka i smještaja službenih predstavnika pripadajuće nacionalne ili međunarodne športske federacije odnosno službenih osoba natjecanja (suci, delegati .. ), troškove provedbe doping kontrole i slično.

Sredstva odobrena članicama po osnovi odredaba ovog Pravilnika za organizaciju velikog športskog natjecanja u Gradu Karlovcu dodatna su sredstva u odnosu na financijska sredstva redovnog programa koji se odnose na pripreme i nastup članica tog športa na tom natjecanju.

Članak 6.

Zahtjev za odobrenje financijskih sredstava za sufinanciranje velikih športskih natjecanja u Gradu Karlovcu podnose članovi Karlovačke športske zajednice.

Zahtjev za sufinanciranje velikog športskog natjecanja u Gradu Karlovcu podnosi se zajedno sa podnošenjem godišnjeg programa i financijskog plana svake članice i u roku utvrđenom za njegovo podnošenje u svrhu pripreme godišnjeg programa javnih potreba u športu u Gradu Karlovcu .  

Članak 7.

Uz zahtjev za odobrenje financijskih sredstava za sufinanciranje velikog športskog natjecanja, članica je dužna dostaviti projekt organizacije tog natjecanja sa svim elementima organizacije predmetnog natjecanja, a naročito obuhvaćajući elemente koji su utvrđeni kao mjerila za potporu velikim športskim natjecanjima u skladu s odredbom članka 8. i 9.ovog Pravilnika te financijskim pokazateljima organizacije natjecanja u prihodovnoj i rashodovnoj strani.

Članak 8.

U odlučivanju o odobravanju financijskih sredstava za sufinanciranje velike športske priredbe

u Gradu Karlovcu, primjenjuju se slijedeći kriteriji: važnost natjecanja za gradski šport i Grad Karlovac:

  • interes međunarodne i domaće športske javnosti
  • športska kvaliteta sudionika natjecanja
  • pozicija natjecanja u domaćim i međunarodnim kalendarima.

Članak 9.

U utvrđivanju iznosa i načina potpore velikim natjecanjima primjenjuju se slijedeća mjerila:

  • broj športaša
  • šport, razina natjecanja i dobna kategorija natjecanja
  • kriteriji/standardi Karlovačke športske zajednice o kategorizaciji klubova
  • marketinške mogućnosti organizatora.

U odlučivanju o sufinanciranju velikog športskog natjecanja u Gradu Karlovcu,   uvažavajući kriterije i mjerila utvrđene ovim Pravilnikom, uvažava se i položaj određenog športa u tablici vrednovanja športova po grupama, utvrđen ocjenom ostvarenih športskih rezultata, razvijenosti pojedinog športa te javnog status određenog športa u Gradu Karlovcu. UO KŠZ-a ima pravo u određenim posebnim okolnostima, pri donošenju odluke o sufinanciranju velikog športskog natjecanja u Gradu Karlovcu , osim kriterija i mjerila utvrđenih u člancima 8. i 9. ovog Pravilnika, donijeti predmetnu odluku, zasnovanu na ocjeni članova UO KŠZ-a, o posebnom značaju ili okolnostima koji određuju organizaciju natjecanja čije se sufinanciranje traži.

Članak 10.

UO KŠZ-a donijeti će odluku o svakom zahtjevu za sufinanciranje velikog športskog natjecanja pojedinačno, a u okviru raspoloživih sredstava za tu namjenu u godišnjem proračunu Karlovačke športske zajednice a slijedom čega će se sastaviti Program potpore velikim športskim natjecanjima u Gradu Karlovcu za svaku kalendarsku godinu, koji predstavlja sastavni dio godišnjeg programa javnih potreba u športu

Članak 11.

S nositeljem organizacije natjecanja koje je u godišnjem Programu velikih međunarodnih športskih natjecanja u Gradu Karlovcu , koje KŠZ sufinancira s više od 10.000,00 kuna potpisuje se ugovor kojim će se utvrditi obveze u smislu namjenskog i racionalnog trošenja sredstava, kao i dinamika doznake planiranih sredstava.

Članak 12.

Odobrenje sredstava za sufinanciranje velikog športskog natjecanja nije prepreka da članica ostvari i dodatnu stručnu, kadrovsku ili drugu pomoć i potporu KŠZ-a, uvažavajući mogućnosti KŠZ-a  i potrebu i značaj određenog velikog športskog natjecanja, a sukladno ovom Pravilniku i odredbama drugih općih akata KŠZ-a koji reguliraju to područje aktivnosti.

Članak 13.

Članice, odnosno športska udruga organizator velikog športskog natjecanja kojem su odobrena i doznačena financijska sredstva za sufinanciranje velike športske priredbe dužni su 30 dana od završetka natjecanja dostaviti izvješće o organizaciji tog natjecanja kao i o utrošku financijskih sredstava KŠZ-a, odobrenih za to natjecanje.

Članak 14.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Karlovačke športske zajednice

Želimir Feitl

Karlovac, 29.04.2014.

Hitova: 4452