Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

UPUTE ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Uputa se odnosi na domove za starije i nemoćne osobe i druge pružatelje socijalnih usluga smještaja i organiziranog stanovanja (ustanove, obiteljski domovi, udomiteljske obitelji i drugi pružatelji sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi). 
Do daljnjeg su zabranjene sve posjete korisnicima, donošenje hrane i sl., a korisnicima je zabranjeno da odlaze kući u posjet kako se za vrijeme boravka izvan smještaja u sustavu scijalne skrbi ne bi inficirali i prilikom povratka infekciju prenijeli na ostale korisnike.
Odlasci u drugi smještaj izvan sustava socijalne skrbi moraju biti opravdani iz medicinskih razloga i prethodno organizirani. Prije otpusta iz bolnice provodi se testiranje na SARS-CoV-2 i korisnika se otpušta tek po primitku negativnog nalaza na SARS-Cov-2. U slučajevima hitnog prijema korisnika se smješta u samoizolaciju uz obveznu provedbu testiranja na SARS-CoV-2.
Organizacija rada pružatelja socijalnih usluga
Preporučuje se rad zaposlenika organizirati na slijedeći način:
Ako je moguće organizirati rad na način da zaposlenici rade u sedmodnevnim smjenama za vrijeme kojih dolaze na radno mjesto i odlaze s radnog mjesta organiziranim prijevozom.
Tijekom sedmodnevne smjene zaposlenici borave u organiziranom izoliranom smještaju tzv. radnoj izolaciji u krugu ustanove ili u nekom drugom obliku smještaja, također ako je moguće organizirati.
Prije dolaska u sedmodnevnu smjenu obavlja se testiranje na SARS-CoV-2 i kod završetka sedmodnevne smjene- na posljednji dan zaposlenici se testiraju na SARS-CoV-2.
Svakodnevno kod dolaska na posao i pri odlasku iz smjene, zaposlenicima se bezkontaktnim toplomjerom mjeri tjelesna temperatura i utvrđuje se imaju li respiratornih simptoma. Izjavu o tome imaju li respiratorne simptome ili druge simpotme bolesti zaposlenici svjedoče potpisom u posebnu evidencijsku knjigu.
Svaki zaposlenik koji tijekom radnog vremena posumnja ili utvrdi da ima povišenu temperaturu ili bilo kakve respiratorne ili druge simptome bolesti obvezno ih mora prijaviti voditelju ustrojbene jedinice/ravnateljstvu i javiti se telefonom nadležnom epidemiologi i nadležnom liječniku obiteljske medicine i nadležnom centru za socijalnu skrb.
Član udomiteljske obitelji, predstavnik obiteljskog doma i članovi njegove obitelji također su obvezni prijaviti sve simptome nadležnom epidemiologu, nadležnom liječnikuobiteljske medicine i nadležnom centru za socijalnu skrb.
U slučaju sumnje na kontakt sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19, telefonom se odmah javiti nadležnom epidemiologu ili u COVID ambulantu ukoliko je ustrojena na razini lokalne zajednice.
S temperaturom nije dozvoljeno raditi, pružati socijalnu uslugu niti dolaziti u prostor poslodavca odnosno pružatelja usluge.
Svaka osoba koja ulazi u prostor poslodavca, odnosno pružatelja socijalne usluge (radnik, član obitelji pružatelja usluge, korisnik, dostavljač, ili bilo koja druga osoba) dužna je obvezno dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku. Za pridržavanje mjere odgovorna je osoba zadužena za otključavanje vrata koja je u slučaju nepoštivanja dužna zabraniti ulaz i obavijestiti neposredno nadređenog voditelja / dežurnu medicinsku sestru i ravnateljstvo ili predstavnika obiteljskog doma i udomitelja.
U slučaju saznanja za mogućeg prenositelja /mogući izvor infekcije svaki zaposlenik odnosno pružatelj usluge dužan je odmah obavijestiti ravnateljstvo i neposrednog voditelja, predstavnika obiteljskog doma i udomitelja.
Svi radnici i pružatelji socijalnih usluga moraju se pridržavati mjera socijalne distance i ukoliko borave u zajedničkim prostorima moraju poštivati mjeru da ih ne boravi više od petero u istom prostoru.
Zajedničke prostore obvezno je prozračivati dva puta dnevno uz nadzor ulaznih vrata radi zabrane ulaska. Odgovorna: spremačica u domu.
Sobe korisnika obvezno prozračivati nakon svake njege u trajanju od minimalno pola sata odnosno primjereno zdravstvenom stanju korisnika i vremenskim prilikama. Odgovorna: dežurna medicinska sestra/njegovatelj, predstavnik obiteljskog doma, udomitelj.
Kvake na ulaznim vratima obvezno poprskati dezinfekcijskim sredstvom svaka 2 sata.
Odgovorna: čistačica u smjeni uz potpis i naznaku vremena u bilježnici za evidenciju, predstavnik obiteljskog doma i udomitelj.
Najmanje jednom dnevno obavezno dezinficirati električne prekidače u prostorijama, kvake u svim sobama i kupaonicama korisnika te rukohvate u hodnicima (spremačice), telefone (po mogućnosti i mobitele) u svim sobama korisnika (njegovateljice), kvake i telefone u kuhinji i skladištima (pomoćne radnice u kuhinji/kuharice), kvake u praonici rublja (pralje-glačare) kao i kvake i telefone u uredima (radnici svaki u svom uredu). Svi zaposleni obavezno moraju odmah po ulasku dezinficirati vlastite mobitele.
Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom radnim danom od 7 - 15 prema dogovorenom rasporedu zaduženja. Kod ulaza u ustanovu postavljaju se dezinfekcijske barijere (dezbarijere). Dezbarijere su posebno pripremljene površine (posude, spužve i sl.) preko kojih moraju proći ljudi prije ulaska u ustanovu s ciljem sprječavanja unosa mikroorganizama u unutarnji prostor. Dezbarijere moraju biti postavljene tako da se ne mogu zaobići ili preskočiti, a debljine najmanje 6 cm do 8 cm. Kao dezbarijere za dezinfekciju obuće ljudi najbolje je postaviti sintetske spužve prelivene otopinom dezinficijensa. Dezinficijensi koji se koriste za dezbarijeru trebaju biti agresivniji, pa su prikladne klorne otopine jače koncentracije npr. 0,5 % Na-hipoklorita (izbjeljivač koji se može naći u kućanstvu razrijeđen 1:10). Za održavanje dezbarijere zadužena je spremačica. Dezbarijeru svakih 3 sata prati i ponovno natapati s dezinfekcijskom otopinom. Ako dezbarijere nisu smještene ispod natkritog prostora, nakon svake kiše moraju se preliti novom količinom otopine. Na ulazu u ustanovu postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku.
Vikendom/blagdanom/ radnim danom poslijepodne vrata otvara dežurni djelatnik.
Dnevne tiskovine korisnicima donosi dežuri djelatnik/ neradnim danom spremačica u jutarnjoj smjeni ili dežurni djelatnik.
Kupovinu za potrebe pokretnih i orijentiranih korisnika obavlja svaki drugi dan za to dodijeljeni djelatnik.
Sve korisnike potrebno je petkom upozoriti da nabava neće biti moguća u vrijeme blagdana i neradnih dana.
Zabranjuje se donošenje namirnica i ostalih potrepština korisnicima usluge smještaja i organiziranog stanovanja od strane članova obitelji i prijatelja za vrijeme trajanja pandemije.
Dostavu preuzimaju nadležni radnici doma na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama za čijim uslugama postoji neodgodiva potreba, uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske.
Obavezno dodijeliti za svaki zadatak jednu odgovornu osobu.
Nepridržavanje navedenih mjera od strane zaposlenih i nepridržavanje od strane korisnika i/ili rodbine može imati teške, pa i fatalne posljedice po korisnike koji zbog svojih godina i bolesti pripadaju najrizičnijoj skupini.
Korisnici
Preporučuje se privremeno ograničiti korisnicima izlazak izvan prostora u kojem se pruža usluga smještaja i organiziranog stanovanja (nekretnina s okućnicom) izuzev u medicinskim i izvanrednim/opravdanim okolnostima te svaki kontakt s ostalim korisnicima osim kada je to neizbježno i pri tome moraju poštivati mjere socijalne distance.
Za sve korisnike obveza je pridržavanje mjere socijalne distance a ukoliko borave u zajedničkim prostorima mora se poštivati mjeru da ih nema više od petero u istom prostoru ako velična prostora dozvoljava.
Korisnici su dužni dezinficirati ruke prije svakog obroka a ukoliko je moguće tijekom trajanja epidemije preporuča se da svaki korisnik objeduje u svojoj sobi.
Za pridržavanje mjere u odnosu na korisnike odgovorna je dežurna medicinska sestra ili drugi dežurni djelatnik odnosno drugi pružatelj usluge.
Organizacija funkcioniranja vezano uz ostale medicinske usluge
Županijski stožeri civilne zaštite dužni su iz postojećeg sustava zdravstvene zaštite organizirati uspostavu mobilnih uroloških timova, mobilnih timova za promjenu nazogastrične sonde i trahealne kanile, odnosno osigurati kontinuirano pružanje svih postupaka zdravstvene skrbi na razini primarne zdravstvene zaštite i dostupnost nadležnog liječnika obiteljske medicine te one skrbi s razine specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koja se može pružiti izvan bolničke ustanove, uz pridržavanje svih mjera prevencije.
Medicinski djelatnik doma pozvati će hitnu medicinsku službu kada je korisniku životno ugroženo zdravstveno stanje na broj 194. O potrebi za intervencijom odlučit će djelatnik medicinske prijavno-dojavne jedinice a sukladno hrvatskom indeksu prijema poziva. U ostalim slučajevima zadužuje se lokalna zajednica za organiziranje provedbe zdravstvene skrbi i njeno kontinuirano pružanje na razini primarne zdravstvene zaštite i za kućne posjete koje su u nadležnosti liječnika obiteljske medicine. Organizacija bolničke skrbi u nadležnosti je županijskih stožera civilne zaštite. Za sve korisnike kojima je potrebna hemodijaliza obveza je da se smjeste u bolnice za vrijeme trajanja epidemije.
Postupanje kod sumnje na COVID-19 i kod povratka u smještaj i organizirano stanovanje u sustavu socijalnoj skrbi
Izolirati korisnika ili korisnike u zaseban smještaj predviđen za izolaciju bilo da postoji sumnja na COVID-19 kod korisnika ili da se korisnik vraća u ustanovu, odnosno pri hitnom prijemu kada još nisu poznati rezultati testiranja na SARS-Cov-2.
Postupci prema korisnicima koji su bili u visokom riziku od izlaganja infekciji COVID-19 provode se sukladno mjerama samoizolacije u trajanju od 14 dana.
Korisnik s respiratornim smetnjama, ukoliko nije u jednokrevetnoj sobi, smješta se u sobu za izolaciju koju ne smije napuštati niti biti u ikakvom socijalnom kontaktu s drugim korisnicima; te se postupa po posebnoj proceduri i smjernicama (liječnik, epidemiološka služba, bolnica).
Svaka sumnja na infekciju COVID-19 prijavljuje se nadležnoj epidemiološkoj službi te se dogovara postupak testiranja i daljnja obrada, a eventualno bolničko liječenje dogovara se uz telefonsku najavu;
u slučaju teže kliničke slike ili značajnijeg pogoršanja bolesti poziva se hitna medicinska pomoć (194) te se osobu upućuje na bolničko liječenje.
Osobe s respiratornim simptomima ili povišenom tjelesnom temperaturom kod kojih je utvrđena zaraza COVID-19 (neovisno o težini kliničke slike) liječi se u odgovarajućoj bolničkoj ustanovi radi sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom unutar ustanove pri čemu se poziva hitna medicinska služba (194) te se osobu upućuje na bolničko liječenje.
U samoizolaciji su korisnici koji ne pokazuju simptome zaraze (u suprotnom primjenjuje se postupak s korisnicima sa sumnjom na infekciju COVID-19).
U samoizolaciji o korisniku brinu zaposlenici koji su raspoređeni za pružanje usluga isključivo za takve korisnike.
U slučaju nemogućnosti organizacije posla zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike drugih ustanova i organizacija, a kako bi se osigurala kontinuirana skrb o korisnicima domova.
Umrli sa sumnjom na COVID-19
Ako je osoba umrla a sumnja se da je bila zaražena virsom SARS-CoV-2, osoblje ne smije premještati tijelo umrlog već obavijestiti nadležnu epidemiološku službu i pozvati mrtvozornika kojeg prethodno mora upozoriti na opasnost od zaraze. Ostale upute o postupanju s umrlima dostupne su na www.hzjz.hr.
Ostalo
Omogućiti češće i duže telefoniranje radi ublažavanja posljedica ograničenja posjeta. Do daljnjeg se obustavlja prijam novih korisnika osim na privremeni smještaj u kriznim situacijama uz obveznu izolaciju korisnika u trajanju od 14 dana i prethodno uzimanje brisa za testiranje na SARS-CoV-2.
Obustavlja se pružanje usluge dnevnog boravka korisnika i za korisnike za koje je potrebno zamjenjuje se uslugom pomoći u kući ili drugom odgovarajućom uslugom. Usluga pomoći u kući osigurava se korisnicima kojima je nužno potrebna skrb i to kroz dostavu gotovog obroka ili dostavu namirnica i lijekova dok se ostali elementi pomoći u kući koji zahtijevaju ulazak u kuću pružaju na način da ih obavljaju djelatnici koji su do daljnjega oslobođeni svih poslova koji zahtijevaju kontakt sa štićenicima doma te pri pružanju usluge koriste svu potrebnu zaštitnu opremu.
Intenzivira se individualan rad s korisnicima te psihosocijalna podrška kako bi se ublažile posljedice ograničenja posjeta te olakšao život kod pružatelja usluge za vrijeme trajanja epidemije.
Sve aktivnosti kod pružatelja usluge organiziraju su na način uvažavanja socijalne distance.
Osigurava se:
• Testiranje i grupiranje sumnjivih (uzimanje briseva) kod pružatelja usluge u sljedećim slučajevima:
1. prilikom povratka korisnika socijalne usluge smještaja i organiziranog stanovanja kod svih pružatelja socijalnih usluga (ustanova, obiteljski dom, udomiteljska obitelj i drugi pružatelji socijalnih usluga):

a. iz zdravstvene ustanove
b. nakon bijega od pružatelja socijalne usluge

2. prilikom privremenog smještaja u kriznim situacijama korisnika kod svih pružatelja socijalnih usluga (ustanova, obiteljski dom, udomiteljska obitelj i drugi pružatelji socijalnih usluga):

a. prilikom povratka iz zdravstvene ustanove
b. bili u bijegu od pružatelja socijalne usluge

• Zaštitna oprema koja je prvenstveno namijenja za one koji su u bliskom kontaktu s oboljelim korisnicima, a koju osigurava stožer Civilne zaštite županije.
• Najbolja dostupna skrb za oboljele korisnike u domu do prijema u zdravstvenu ustanovu.
• Kontinuirana suradnja s liječnikom primarne zdravstvene zaštite (liječnikom obiteljske medicine odnosno pedijatrom) te epidemiološkom službom.
• Kontinuirana nužna suradnja s osnivačem.


HZJZ u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Pojačava se kontrola okupljanja na javnim mjestima

S pojavom ugodnog, proljetnog vremena sve više ljudi boravi na otvorenom, u prirodi. Samim time sve više ljudi krši mjere socijalnog distanciranja, koje je ključno u obrani širenja zaraze. Stožer CZ grada Karlovca u koordinaciji s operativnim snagama policije, HGSS-a, vatrogasaca i komunalnih redara, vršit će pojačanu kontrolu terena odnosno ophodnju. Apeliramo na građane da budu odgovorni i da svoje domove napuštaju samo u neodgodivim situacijama. Svatko od nas dio je kotačića u ovoj borbi i svatko od nas mora ispuniti svoju zadaću da bi završetak bio uspješan. Stožer CZ grada Karlovca svim građanima Karlovca želi blagoslovljen Uskrs uz poruku

#OstaniteDoma.

Smjernice sportašima za očuvanje mentalnog zdravlja

Hrvatska psihološka komora objavila je Smjernice  sportašima za očuvanje mentalnog zdravlja za vrijeme provođenja sigurnosnih mjera tijekom trajanja epidemije (pandemije) COVID-19

 

Smjernice_sportašima_za_očuvanje_mentalnog_zdravlja.pdf